Suomi on julkaissut ensimmäisen ict-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiansa. Liikenne- ja viestintäministeriön tiistaina julkaistuun strategiaan on koottu keinot, joilla alan hiili- ja ympäristöjalanjälki pienenee ja digitalisaation hyödyt saadaan käyttöön.

”Tavoitteemme on selvä: Suomi tähtää tieto- ja viestintäteknologian osaamisella ilmasto-ongelmien ratkaisijaksi ja tuottaa ratkaisuja koko maailmalle”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ministeriön tiedotteessa.

Ict-alan osuus maailman sähkönkulutuksesta arvioidaan olevan noin 4–10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 3–5 prosenttia. Vaikutusten taustalla ovat viestintäverkkojen, datakeskusten ja älylaitteiden kuluttama sähkö ja materiaalit.

Alalla on kuitenkin potentiaalia vähentää muiden alojen, kuten liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Digipalveluilla voi tehostaa julkisen liikenteen toimintaa ja jopa vähentää liikkumisen tarvetta etätyön muodossa.

Strategiaa valmisteli työryhmä, johon kuului yritysten, julkishallinnon, ja järjestöjen sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia.

Strategia käsittää kuusi tavoitetta ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

1. Ict-infran energiatehokkuus ylös ja hiilettömät sähkönlähteet käyttöön

Datakeskusten sivutuotteena syntyvää lämpöä pyritään käyttämään hyväksi huomattavasti nykyistä enemmän, mikä vähentää lämmitysenergian tuotannon tarvetta ja siitä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Myös investoinnit hiilettömään sähköntuotantoon vähentävät ict-alan päästöjä.

2. Datatalous ilmastoystävälliseksi

Ohjelmistojen ja palvelujen suunnittelussa tulee huomioida energiankulutus nykyistä tarkemmin. Ministeriön mukaan tähän tarvitaan tutkimusta, osaajien kouluttamista ja palveluhankintojen ohjaamista. Hankintahinnaltaan edullinen ohjelmisto voi vaatia paljon prosessointitehoa ja näin tuhlata resursseja sekä nostaa kustannuksia.

3. Laitteiden käyttöikä pitemmäksi ja arvometallit kiertoon

Laitteiden käyttöikää voidaan pidentää suunnitteluvaiheessa ja kuluttajille on tarjottava tietoa tuotetakuista, ohjelmistopäivityksistä ja kierrätyksestä. Kierrätystä tulisi tehostaa esimerkiksi hyvitysmaksulla vanhaa laitetta palauttaessa.

4. Kokonaiskuva digitalisaation ympäristövaikutuksista

Jotta tavoitteisiin päästään, tulisi tietoa ict-alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista olla paremmin saatavilla. Datan tulisi olla läpinäkyvää ja vertailukelpoista.

5. Kuluttajat tietoisiksi ympäristövaikutuksista

Tiedon saamista tulee parantaa eri kanavissa perusopetuksesta kuluttajakampanjoihin.

6. Nousevien teknologioiden hyödyntäminen ilmastotyössä ja ympäristönsuojelussa

Uusilla teknologioilla, kuten tekoälyllä, robotiikalla ja automatisoiduilla järjestelmillä voidaan ratkaista ilmasto- ja ympäristöongelmia. Esimerkiksi tekoälyä on jo hyödynnetty eri prosessien energian- ja materiaalinkulutuksen vähentämiseksi.