90 prosenttia palkansaajista käyttää työssään digitaalisia sovelluksia, selviää Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksesta, jonka erityisteemana oli työn digitalisaatio.

Viime vuonna ylemmistä toimihenkilöistä käytännöllisesti katsoen kaikki käyttivät työssään digitaalisia sovelluksia tai välineitä, työntekijäasemassa olevista 73 prosenttia.

Yleisimmät käytössä olevat digitaaliset sovellukset olivat reaaliaikaiset pikaviestintävälineet.

Digitalisaation koetut vaikutukset työhön vaihtelivat. Yli kolmannes digitaalisia laitteita ja sovelluksia käyttävistä vastaajista koki digitalisaation lisänneen työn kuormittavuutta, kun taas 17 prosenttia katsoi kuormittavuuden vähentyneen.

Yli puolet arvioi, että digitalisaatio oli lisännyt työn tehokkuutta, nopeatempoisuutta ja läpinäkyvyyttä. 36 prosentin mielestä mahdollisuus käyttää luovuutta työssä oli parantunut.

Kuntasektorin palkansaajilla oli muita kielteisempi kokemus digisovellusten käyttöönotosta.

Seitsemän prosenttia itse tekemisissä robotin kanssa

Viisi prosenttia palkansaajista kertoi, että työpaikan työntekijöiden määrä oli vähentynyt viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana digitalisaation tai robotisaation seurauksena. Kuusi prosenttia puolestaan kertoi työpaikan henkilömäärän lisääntyneen samasta syystä.

Palkansaajista seitsemän prosenttia oli työssään itse tekemisissä robotin kanssa. Pääsääntöisesti niiden koettiin helpottaneen työntekoa. Noin neljäsosa robottien kanssa työskentelevistä koki, että robotit vapauttivat aikaa mielenkiintoisempiin tehtäviin.

Tilastokeskus on tehnyt palkansaajien työolotutkimuksia vuosina 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008, 2013 ja 2018. Nyt käyntihaastatteluaineisto, jonka pohjalta työolotutkimuksen tulokset julkaistiin, sisälsi noin 4000 henkilön haastattelut.

Yleisemmin työolotutkimusten perusteella esimerkiksi palkansaajien käsitykset työpaikan ilmapiiristä ja työpaikan sosiaalisista suhteista ovat parantuneet selvästi vuodesta 2008 alkaen. Toisaalta jaksamisongelmat ovat lisääntyneet vuodesta 2013.