Koulujen paljon mainostettu digiloikka ei näytä alkuvaiheessaan kovin hyvältä. Vain joka neljäs rehtori on sitä mieltä, että tietotekniikan merkitys on erittäin tärkeä opetuksen ja oppimisen välineenä, kertoo Keski-Suomessa tehty tutkimus. Erot koulujen välillä ovat suuria: osassa kouluista oppilaiden käytössä on vain vähän tietokoneita ja verkkoyhteydet toimivat huonosti.

Digitaalisuutta hyödyntävä opetus on kouluissa sitä todennäköisempää, mitä vähemmän joudutaan keskittymään tietoteknisten ongelmien ratkaisemiseen, tutkijat sanovat. Pahimmillaan verkko hyytyy juuri opetuksen alkaessa.

”Jopa yksittäinen tekninen seikka, kuten toimintavarma verkkoyhteys, voi yhä tänä päivänä ratkaista sen miten ja missä määrin tietotekniikkaa koulutyössä hyödynnetään. Opettajilla tulisikin olla mahdollisuus keskittyä tietotekniikan sisällyttämiseen luontevaksi osaksi oppimista ja opetusta teknisten ongelmien ratkomisen sijaan”, painottaa kartoituksen toteutuksesta vastannut tutkija Veera Kenttälä.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta kartoitti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä Keski-Suomen peruskouluissa keväällä 2016. Tutkimus tehtiin siis ennen uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa, ja tilanne on saattanut jo muuttua vuoden aikana.

Tietotekniikka erittäin tärkeä – hallintotyössä

Suurin osa rehtoreista piti tietotekniikan merkitystä erittäin tärkeänä hallintohenkilökunnan työssä, mutta vain puolet opettajien työvälineenä opetuksen suunnittelussa ja vain neljäsosa opetuksen ja oppimisen välineenä. Opettajat ja rehtorit olivat yhtä mieltä siitä, että tietotekniikan opetuskäyttö tulee uuden opetussuunnitelman myötä lisääntymään.

Rehtorit olivat sitä mieltä, että opettajien osaamisen edistäminen on olennaista. Opettajia rohkaistiin hankkimaan asiantuntemusta etenkin tietotekniikan integrointiin liittyvissä pedagogisissa kysymyksissä, verkkopohjaisessa opiskelussa ja erilaisten opetusohjelmien käytössä.

Tieto- ja viestintäteknisen täydennyskoulutuksen saatavuudessa oli eroja, joten opettajien osallistumisen mahdollisuudet mutta myös heidän kiinnostuksensa tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutukseen vaihtelivat.

Tukitoive: lähellä ja räätälöitynä

Opettajien mielestä täydennyskoulutus järjestetään parhaimmillaan mahdollisimman lähellä opettajia, sekä lähitukena että aitoihin tarpeisiin räätälöitynä tukena ja koulutuksena.

Tutkijat toteavat, että tietotekniikan monipuolinen käyttö edistää oppimismotivaatiota ja opiskelun kiinnostavuutta. Valtaosassa Keski-Suomen kouluja tietotekniikkaa käytetään opetuksessa ja tietotekniikan opetuskäyttö kuuluu koulun keskeisiin tavoitteisiin, mutta silti 70 prosentissa tutkituista kouluista koetaan epävarmuutta tietotekniikan käytössä. Opettajat käyttävät tyypillisimmin tietotekniikkaa tiedon esittämiseen ja vanhempien kanssa käytävään kommunikointiin.