Monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta työelämässä riittää puhetta, mutta Nokiassa on siirrytty sanoista tekoihin. Teknologiajätti nosti monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhteenkuuluvuuden liiketoimintaprioriteetiksi tänä vuonna. Yhtiössä onkin ehtinyt tapahtua paljon.

Toukokuussa Nokian yhtiökokouksessa nousi esiin yhtiön sisäinen palkkojen epätasa-arvo. Asian toi esille toimitusjohtaja Rajeev Suri, joka kertoi, että kyse on ongelmasta, johon yhtiö aikoo puuttua ja poistaa sen. Kyse oli tilastollisesti merkittävistä palkkaeroista, jotka eivät selity suorituksen, kokemuksen, työn vaativuuden tai sijaintipaikan perusteella.

Perusteettomien palkkaerojen tunnistamiseksi konsulttitalo Mercer analysoi yhtiön palkkadatan. Nokian johtoryhmä käsitteli tulokset ja osoitti erillisen budjetin erojen poistamiseksi. Heinäkuun alusta perusteettomat palkkaerot oli suljettu. Kenenkään palkkaa ei laskettu.

Palkkaerojen tarkastelussa ei ollut kyse naisten ja miesten palkojen eroista, mutta yli 90 prosenttia palkkaeroista oli naisten palkoissa.

Kansainvälisen teknologia-alan suuryhtiön kilpailuetu kiteytyy innovatiivisuuteen ja toiminnalliseen tehokkuuteen sekä asiakkaiden kuuntelemiseen.

Sisäisellä työkulttuurilla ja -kokemuksella on oma merkityksensä työntekijöiden motivoinnissa ja siinä, miten ankarassa osaajakilpailussa pärjätään.

Kyse on siitä, miten yhtiö saa valtavat voimavaransa hyödynnettyä ihanteellisella tavalla, sanoo Nokiassa monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta vastaava johtaja Anneli Karlstedt. Voimavarojen mittakaava on Nokiassa suuri: työntekijöitä on 103000. Toimintaa on 128 maassa ja kansallisuuksia on 166.

Monimuotoisuuden ja tasa-arvon hyödyllisyydestä yrityksen tai organisaation toiminnalle on lukumäärin tutkimustietoa. Tutkimukset osoittavat, että on olemassa korrelaatio: organisaatiot, jotka ovat monimuotoisia, ovat myös menestyviä. Tähän uskotaan myös Nokiassa.

”Diversiteetti ja inkluusio läpäisevät monta aluetta ja liittyvät useisiin asioihin. Uskomme, että monimuotoisuus auttaa meitä tulemaan paremmaksi innovoinnissa, asiakaspalvelussa ja operatiivisessa toiminnassa”, Karlstedt sanoo.

Karlstedt huomauttaa, että monimuotoisuus tarvitsee rinnalleen aina osallisuuden, yhdenvertaisen mahdollisuuden päästä edistymään ja edistämään asioita tasa-arvoisesti. Kyse on työelämän käytäntöihin vaikuttamisesta ja niiden muuttamisesta sekä esimerkiksi palkkauksen tasa-arvoisuuden tarkastelusta ja perusteettomien palkkaerojen poistamisesta.

Nokia tutki kesällä omien työntekijöidensä kokemuksia monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta. Se kysyi, miten työntekijät näkevät komeiden periaatteiden toteutuvan omassa työssään. Kokevatko he tulevansa hyväksytyiksi omalla työpaikallaan omana itsenään?

Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia koki tilanteen hyväksi, 30 prosenttia katsoi, että parantamisen varaa on. Karlstedtin näkökulmasta kiinnostavaa on nimenomaan se, mitä kyseinen 30 prosenttia kertoi kokemuksestaan. Tutkimuksessa oli mukana noin 20000 Nokian työntekijää ja tutkimus oli tilastollisesti edustava.

”Ne nokialaiset, jotka työskentelevät monimuotoisissa tiimeissä, kokevat kuuluvansa paremmin joukkoon ja tuntevat yhteenkuuluvuutta. Naiset kokevat ulkopuolisuutta tiimeissä, joissa suurin osa on miehiä. Ulkopuolisuutta kokevat myös nuoret ja vanhat sekä ne, jotka kertoivat sukupuolekseen muunsukupuolisen”, Karlstedt kertoo.

”Inklusiivisuus syntyy tiimeissä, se ei synny yritystason juhlapuheissa. Tiimi on olennainen yksikkö ja monien mukaan esimiesten inklusiivisen johtamisen taitoja pitää parantaa.”

Nokiassa katse onkin nyt tiimeissä, jotka ovat tyypillisesti 15-25 hengen yksikköjä. Tavoitteena on myös kehittää johtamista ja auttaa esimiehiä tunnistamaan asenteensa ja mahdolliset ennakkoluulot. Nämä asiat nousevat Karlstedtin mukaan Nokiassa aina parin vuoden välein agendalle.Parin kuukauden päästä Nokiassa alkaa mittava esimieskoulutus, jolla halutaan puuttua mahdollisiin esimiesten ennakkoluuloihin. Navigating Bias -nimisessä koulutusohjelmassa esimiehet oppivat tunnistamaan omat asenteensa. Koulutuksen käyvät läpi kaikki yhtiön noin 8000 esimiestä. Se merkitsee useita satoja koulutussessioita.

”Rajeev Suri halusi, että jokaisen esimiehen on käytävä tämä koulutus läpi”, Karlstedt sanoo.

Monimuotoisuus, yhteenkuuluvuus ja yhdenvertaisuus merkitsevät käytännön työelämässä monien sosiaalisten taitojen kehittämistä. Kyse on esimerkiksi kollegan kuuntelemisesta ja arvostamisesta, yhteistyöhön suuntautumisesta sekä suhtautumisesta erilaisuuteen.

Monimuotoinen ja tasa-arvoinen työkulttuuri jäsentyvät Nokiassa kolmeksi pilariksi. Ne käsittävät ylätason tavoitteen ja sen, millaista käyttäytymistä tavoite merkitsee ja miten sitä mitataan.

Ensimmäinen pilari on kollegan näkemyksen arvostaminen.

”Se, että arvostat toisen näkökulmaa tarkoittaa, että on kehitettävä omaa sosiaalista ja emotionaalista osaamista. Pitää aktiivisesti luoda avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiriä ja on osattava kuunnella ja jakaa”, Karlstedt sanoo.

Monesti juuri jakamisesta muodostuu kompastuskivi. Omista tiimeistä ja tavoitteista voi joskus tulla siilo, vaikka jakaminen ja yhteistyö ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta avainasia.

Toinen pilari painottaa yhteistyötä.

”Otamme ihmiset mukaan heidän omaa työtään koskevaan päätöksentekoon. Käyttäytymisen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että keskustelulle ja reflektoinnille on annettava tilaa ja ihmisten täytyy tunnistaa omat ennakkoluulonsa.”

Kolmas pilari on Nokialla erilaisuuden arvostaminen: oli kyse sitten ajattelusta, iästä, ihonväristä, taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Yhtenä monimuotoisuutta koskevana tavoitteena Nokialla on kasvattaa naisten lukumäärää yhtiössä ja edistää naisten urapolkuja. Yhtiön työntekijöistä naisia on nyt 22 prosenttia ja johtoryhmän jäsenistä 20 prosenttia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on nostaa naisten osuus yli 30 prosenttiin.

”Meillä ei ole mitään kiintiöitä rekrytoinneissa, vaan meriitit ratkaisevat ja paras voittaa. Mutta johtajapositioiden kandidaattilistalla on oltava myös naisia.”

Karlstedtin mukaan teknologia-alan täytyy olla tasa-arvossa paremmin hereillä. Voi nimittäin käydä niin, että yritys perii vinoumat, joita syntyy esimerkiksi korkeakoulumaailmassa. Karlstedt kertoo heränneensä asiaan esimerkiksi silloin, kun hän sparraili Lumi Maunuvaaran kanssa. Nuori diplomi-insinööriopiskelija sanoi, että vielä yläasteella ja lukiossa ei ollut mitään ongelmaa olla kiinnostunut matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Aalto-yliopistossa hän kuitenkin törmäsi miesten kulttuuriin.

”Lumi koki, että tyttönä häntä kohtaan käyttäydyttiin eri tavalla, mikä johti oman yrityksen perustamiseen. Omassa yrityksessään Havu Cosmeticsissa hän voi keskustella tasa-arvoisesti, tulla kuulluksi”, Karlstedt sanoo.

”Tällainen kulttuurihan ei jää sinne teknillisiin yliopistoihin, vaan se siirtyy yrityksiin ihmisten mukana. Se näkyy ikävä kyllä myös täällä.”

Jo ennen nykyisiä hankkeita Nokiassa on ollut aktiivista, työntekijälähtöistä toimintaa monimuotoisuuden ja esimerkiksi naisten aseman vahvistamiseksi. Tällaisia aktiivisesti toimivia työntekijäryhmiä toimii yhtiössä 14, ja niistä suurin on StrongHer -niminen ryhmä. Siinä toimii yli 3 000 henkilöä, sekä naisia että miehiä. Ryhmän perusti kuusi nokialaista naista Ranskassa vuonna 2011 ja ryhmän menestyksellistä toimintaa on sen jälkeen kopioitu muihinkin yrityksiin.

Naisten urapolkuja Nokia pyrkii edistämään kehitysohjelmilla. Niiden vaikutuksesta on Karlstedtin mukaan kahtalaista tutkimustietoa, mutta näyttää kuitenkin siltä, että naisten rohkeus tarttua uusiin mahdollisuuksiin kasvaa kehitysohjelmien ansiosta. Kehitysohjelmiin osallistuneista 35 prosenttia on siirtynyt horisontaalisesti tai ylöspäin organisaatiossa.

Kuluneen vuosikymmenen aikana yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri maailmassa on koventunut, jyrkkyys ja mustavalkoisuus ovat nousussa. Muutos heijastuu myös työelämään, yrityksiin ja organisaatioihin. Työntekijöiden siviilielämä ja mielipiteet tulevat 2010-luvulla aiempaa läpinäkyvämmin esiin. Kyse on herkästä alueesta.

Karlstedt sanoo, että Nokiassa on varsin vähän törmäyksiä. Mutta niitäkin on – ja viime aikoina aiempaa enemmän.

”Huomaa selkeästi, että maissa, jossa poliittinen ilmapiiri on jyrkkä ja mielipiteet erilaisia vähemmistöjä kohtaan ovat kärjistyneet, niissä maissa myös meidän työntekijöidemme äänensävy on tuomitsevampi”, Karlstedt sanoo.

Nokialla on toimipaikoissaan nimetyt ihmiset, joiden puoleen työntekijä voi tarvittaessa kääntyä, jos kokee tulleensa loukatuksi. Tavoite on, että keskusteluapua ja puuttumista on tarjolla. Erilaisia kanavia on useita.

Karlstedt uskoo, että tulevaisuudessa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden merkitys nousevat nykyisestä. Yhdenvertaisuuden merkitystä nostavat osaltaan milleniaalisukupolven työntekijät. He hakeutuvat yhtiöihin, joissa nämä arvot toteutuvat käytännössä.

Osaajakilpailussa menestyminen kannustaa kääntymään monimuotoisiin työntekijäryhmiin.

”Tulevaisuuden nokialaiset tulevat tosi erilaisista taustoista ja ryhmistä.”

Työntekijä-viestinnän konkari

Nokian monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta vastaava johtaja Anneli Karlstedt on tehnyt uran suurissa suomalaisissa teknologiayhtiöissä työelämäviestinnän parissa. Uransa alussa Karlstedt työskenteli Sonerassa, jossa hän aloitti vuonna 1998. Sonera-urallaan hän oli mukana työskentelemässä Telian ja Soneran fuusion kanssa.

Nokian palveluksessa hän aloitti vuonna 2006 ja osoitteena oli juuri aloittava verkkoyhtiö NSN. Matkapuhelin-Nokian palvelukseen hän siirtyi toimitusjohtaja Stephen Elopin aikana.

”Työntekijäviestintä on se, mikä minua on aina sytyttänyt. Se on pitkäjänteistä, mutta tosi palkitsevaa.”

”Kun vuonna 2016 Nokiassa alkoi suuri kulttuuritransformaatiohanke, jossa Nokian johtaminen mietittiin uusiksi, lähdin siihen projektijohtajaksi. Se oli laaja hanke, jossa johtaminen oli yksi osa.”

Kun miettii muiden kehittämistä, katse kohdistuu myös oman itsensä kehittämiseen. Karlstedt on perehtynyt coachaamiseen ja esimiehensä Niklas Nordlingin inspiroimana siihen, mitä neurotieteet kertovat aivojen toiminnasta ja miten tutkimusta voidaan soveltaa kanssakäymisen ja viestinnän parantamiseen työpaikalla.