Apulaisoikeusasiamies velvoitti Turussa sijaitsevan koulun muuttamaan sääntöjään. Syvälahden peruskoulun oppilas oli kannellut käytännöstä, jossa puhelimet kerätään yläkoulussa pois aina oppitunnin ajaksi.

Apulaisoikeusasiamies pyysi koulun rehtorilta ja Turun sivistystoimelta selvitystä asiasta.

Rehtorin toimitti selvityksen mukana koulun järjestyssäännöt, joissa kännyköistä ei ole mainintaa. Selvityksessä kerrotaan, että koulun käytänteet ja talon tavat tarkentavat järjestyssääntöjä muun muassa kännyköiden osalta.

Kännykät tulee Syvälahden koulussa pitää koulupäivän ajan äänettöminä. Tunnilla niitä saa käyttää vain opettajan luvalla: muuten ne tulee säilyttää joko alaluokilla repussa tai ylemmillä luokilla luokassa olevassa lokerikossa. Myöskään ruokailujen aikana kännykän käyttö ei ole sallittua.

Häiritsevästä kännykän käyttämisestä eli luvattomasta kuvaamisesta ja muusta taltioimisesta kesken tunnin kännykkä otetaan pois joko lopputunnin tai päivän ajaksi ja se viedään koulun kansliaan.

Kännykkäkäytännön tarkoitus on selvityksen mukaan antaa Syvälahdessa luokissa työrauha, estää häiriökäyttäytymistä, joka uhkaa oppilaiden oikeuksia ja edistää opiskelun esteetöntä sujumista.

Kantelijan mielestä puhelimet kerätään pois. Koulutoimen mukaan oppilaat taas tuovat puhelimet luokan eteen lokerikkoon, jossa näkevät niiden olevan koko tunnin ajan. Käytännössä ei ole määritelty, miten rangaistaan oppilasta, joka ei tuo puhelinta luokan eteen oppitunnin ajaksi. Toistuvasta käytäntöjen rikkomisesta seuraa kasvatuskeskustelu, jolla yritetään puuttua epäasialliseen käytökseen.

Ovatko käytännöt oikeasti salaa sääntöjä?

Kantelijan mukaan hänellä on hyvä syy, miksi hänellä täytyy olla puhelin koko ajan lähellään.

Rehtorin mukaan ”kännykän saa käyttöönsä pätevästä syystä opettajan luvalla”. Mikäli kantelija esittää koulun opettajille tai rehtorille riittävän hyväksi todettavan syyn, on hänen mahdollista pitää puhelimensa jatkuvasti. Tämä edellyttää keskustelua huoltajien ja koulun kesken.

Turun sivistystoimiala katsoo omassa lausunnossaan, että Syvälahden koulun kännykkäkäytäntö on perusopetuslain mukainen ja linjassa Opetushallituksen oppaan kanssa, jossa käsitellään tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöä koulussa ja niihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Apulaisoikeusasiamies oli eri mieltä ja katsoi, että kännykän takavarikoiminen oppilaalta loppupäiväksi ei ole perusopetuslain mukaista. Myös kännyköiden vieminen lokerikkoon voi olla apulaisoikeusasiamiehen mukaan ongelmallista, jos se johtaa siihen, että kännykkä otetaan koulun haltuun vastoin oppilaan tahtoa. Koulu velvoitettiin muuttamaan sääntöjään lainmukaisiksi ja raportoimaan lokakuun loppuun mennessä korjaustoimista.

Kännykkää ei voi rinnastaa aseisiin tai päihteisiin, joita koulu voi perusopetuslain nojalla takavarikoida. Apulaisoikeusasiamies oli tätä mieltä lain tulkinnasta, vaikka ymmärsi myös sen, että kännykän välityksellä oppilaat voivat esimerkiksi kiusata toisia koulussa. Takavarikoinnin pitäisi olla viimeinen keino, jos neuvotteleminen ei ole toiminut.

Syväjärven koulun järjestyssääntöjen ja käytänteiden keskinäinen suhde oli myös apulaisoikeusasiamiehen mielestä epäselvä. Esimerkiksi se kohotti kulmakarvoja, että käytänteiksi nimetyistä asioista seurasi kurinpitotoimia.

”Koulun järjestyssääntöjä täydentävät käytänteet tulisi laatia Opetushallituksen ohjeen mukaisesti luokka- tai ryhmäkohtaisesti, ja niiden tulee ohjeiden mukaan täydentää järjestyssääntöjä lain sallimissa rajoissa”, päätöksessä todetaan. Nykytilanteessa oppilaille ja ilmeisesti opettajillekin on epäselvää, onko kännykkäohjeistus suositus vai onko sitä pakko noudattaa.

Koulun version mukaan kännykän häiritseväksi käytöksi koulupäivän aikana mainitaan ”kuvaus/äänitys/taltiointi”. Kantelijan mukaan häiritsevänä käyttönä on käytännössä pidetty myös ihan vain puhelimen esillä oloa. Rehtori ei ottanut tähän väitteeseen kantaa.

Asiasta kannellut oppilas myös sanoo, että opettajat ovat huutaneet asiasta oppilaalle. Apulaisoikeusasiamies ei ryhtynyt tämän väitteen suhteen toimiin, mutta muistuttaa koulua siitä, että opettajilla on velvollisuus käyttäytyä hyvin ja että he ovat tärkeitä aikuismalleja oppilaille.

Apulaisoikeusasiamies toteaa yleisesti päätöksessään pitävänsä hyvänä, että koulu on pyrkinyt edistämään koulussa järjestystä ja turvallisuutta sekä hyviin käytöstapoihin kasvattamista.